Leetcode 801 Minimum Swaps to Make Sequences Increasing

看到题,首先判断题目类型,是一道什么题。常见的题型有DFS, BFS, DP, Greedy, Math, Recursion等。分析这道题使用DFS, DP的可能性较大。

DP题目,难点是状态转移方程。如果能够弄清楚要记录的状态以及转移原则,DP就很简单了。

这道题需要记录的状态有两个:

 1. 交换A[i], B[i],使两个从0到当前索引i的子序列A[0:i], B[0:i]单调递增的,最小交换次数swap
 2. 不交换A[i], B[i],使两个从0到当前索引i的子序列A[0:i], B[0:i]单调递增的,最小交换次数keep

有了状态,我们考虑状态转移问题。当序列中只有一个数字的时候,是严格单调递增的,这时swap[0] = 1, keep[0] = 0,我们从索引为1的数字开始。如果当前A[i], B[i]使两个序列都是递增的,不需要交换,keep[i] = keep[i-1],对于swap而言,就是swap[i] = swap[i-1] + 1,因为swap[i]记录的是交换数字A[i]B[i]使两个子序列严格单调递增的交换次数,所以我们除了交换索引i上的数字,还要交换前面的数字(极端情况是交换两个序列);如果当前数字使某个序列不再递增了,那么有两种可能的操作:1.交换当前数字保留前一组数字:swap[i] = keep[i-1] + 1,2.保留当前数字交换前一组数字keep[i] = swap[i-1]。注意,即使当前数字使两个序列都递增,如果交换后仍能保持递增,那么也是可以交换的,所以两个if是并列的,并不是if-else的形式。

完整代码如下

static int x = [] () {ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0); return 0;} ();
class Solution {
 public:
 int minSwap(vector<int>& A, vector<int>& B) {
  const int n = A.size();
  vector<int> keep (n, INT_MAX), swap (n, INT_MAX);

  keep[0] = 0;
  swap[0] = 1;

  for (int i=1; i<n; ++i) {
   int j = i - 1;
   if (A[i] > A[j] && B[i] > B[j]) {
    keep[i] = keep[j];
    swap[i] = swap[j] + 1;
   }
   if (B[i] > A[j] && A[i] > B[j]) {
    swap[i] = min(swap[i], keep[j] + 1);
    keep[i] = min(keep[i], swap[j]);
   }
  }
  return min(swap.back(), keep.back());
 }
};

同大多数DP题目一样,我们可以只保留前一位状态来转移,使空间复杂度从 $\mathcal{O}(n)$ 减小到 $\mathcal{O}(1)$,代码如下。

static int x = [] () {ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0); return 0;} ();
class Solution {
 public:
 int minSwap(vector<int>& A, vector<int>& B) {
  int k1 = 0, s1 = 1;
  for (int i=1, n=A.size(); i<n; ++i) {
   int j = i - 1, k2 = INT_MAX, s2 = INT_MAX;
   if (A[i] > A[j] && B[i] > B[j]) {
    k2 = k1;
    s2 = s1 + 1;
   }
   if (B[i] > A[j] && A[i] > B[j]) {
    s2 = min(s1, k1 + 1);
    k2 = min(k2, s1);
   }
   s1 = s2; k1 = k2;
  }
  return min(s1, k1);
 }
};

#直达链接

LeetCode 801. Minimum Swaps To Make Sequences Increasing